image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng HĐND –UBND huyện

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan giúp việc cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng: Đặng Cửu Long
Điện thoại: (072) 3655 201
Di động: 0918 898 169
Email: cuulong@longan.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại: (0272) 3655 201
Di động: 0918 290 304

Email: nguyenthithao@longan.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Gia

Điện thoại: (0272) 3872232
Di động: 0909 344 963

Email: nguyenthithao@longan.gov.vn

2. Thanh tra huyện

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: (0272) 3638 205

Di động: 077 567 0017

Email: hoanggiang@longan.gov.vn 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

- Trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Châu

Điện thoại: (0272) 3871 275

Di động: 0933 603 878

Email: tckhbenluc@longan.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thành
Điện thoại: (0272) 3872 434
Di động: 0907 040 786

Email: minhthanh@longan.gov.vn

4. Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

Trưởng phòng: Huỳnh Kim Thái Long

Điện thoại: (0272) 3871 689
Di động: 0908863085

Email: longhkt@longan.gov.vn

5. Phòng Tư pháp  

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Trưởng phòng: Huỳnh Thành Tâm
Điện thoại: (0272) 3871 274
Di động: 0933  663 683

Email: thanhtam@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Chính
Điện thoại: (0272) 3871 274
Di động: 0909 692 471

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện Bến Lức.

- Trưởng phòng: Đặng Hoàng Phúc
Điện thoại: (0272) 3655 630
Di động:  0918499887 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: (0272) 3655 630
Di động:  0908 654 346

Email: nvhung@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Thanh Trí

Điện thoại: (0272) 3655 630
Di động:  0909 497 456

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công thương; xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Phòng: Võ Minh Hải

Điện thoại: (0272) 3871 220
Di động: 0908 474 656
Email:haivm@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Trài

Di động: 0985 139 089

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện,  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Trưởng Phòng: Nguyễn Hoàng Nam

Điện thoại:  (0272) 3871 227
Di động: 0937 479 767
Email: nhnam@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phạm Tuấn Hải

Điện thoại: (0272) 3871 227
Di động: 0913 180 541
Email: tuanhai@longan.gov.vn

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Trưởng phòng: Lê Văn Nam
Điện thoại:  (0272) 3871 966
Di động: 0913 180 751
Email: lenam@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Bình
Điện thoại: (0272) 3871 966
Di động: 0908 842 311

Email: nvbinh@longan.gov.vn

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Trưởng phòng: Trần Thanh Phong

Điện thoại: 

Di động: 0981 987 899

Email: ntphong@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Vinh

Điện thoại: (0272) 3871 265

Di động: 0906 139 977

Email: gddt_benluc@longan.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Võ Thanh Sơn

Điện thoại: (0272) 3891 244

Di động: 0907 137 275

Email: vothanhson@longan.gov.vn

11. Phòng Văn hoá và Thông tin

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện

- Trưởng phòng: Trần Ngọc Ẩn

Điện thoại: (0272) 3871 219

Điện thoại: (0272) 3871 219

Email: antn@longan.gov.vn 

12. Phòng Y tế

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số trên địa bàn.

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Xuân

Điện thoại:
Di động: 0904 270 890

Email: xuannt@longan.gov.vn


THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»